fbpx

Vision

Slagteriet vil være et produktionshus for kulturelt og kreativt entreprenørskab.

Hent 2020 strategien

Værdigrundlag

Alle aktiviteter i Slagteriet gennemføres med respekt for Slagteriets overordnede værdigrundlag, som er følgende:

Sameksistens
Slagteriet er et åbent sted, hvor mennesker mødes. Slagteriet inspirerer til at netværke på tværs af aldersgrupper, etnicitet, fritidsinteresser, brancher, studieretninger og social status. På Slagteriet bliver du forundret og inspireret.

Samarbejde
Slagteriet er en aktiv, multifunktionel, foranderlig og omskiftelig platform, som styrker det yngre- og ældre kreative miljø. Her samles produktive kræfter og idéer i brede samarbejder omkring innovative og skæve projekter.

Samskabelse
På Slagteriet skabes grobund for et virvar af mangfoldighed og produktivitet, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Energien i at vi sammen tager del i produktionen, er det som definerer værdien i dette unikke sted.

Samhørighed
Slagteriet er et dynamisk miljø, som er en del af en ny levende bydel, som yngre borgere og familier gerne vil bo i nærheden af og være en del af. Derudover tiltrækker Slagteriet kreative iværksættermiljøer, hvilket er med til at bevare Holstebros position som en af de førende kultur- og idrætskommuner på landsplan.

Vedtægter for Slagteriet

Godkendt af Holstebro Byråd den 29. januar 2019

§1-Navn, hjemsted m.m.
Slagteriet er en selvejende institution med hjemsted i Holstebro Kommune

Institutionen drives på grundlag af tilskud fra Holstebro Kommune samt eksterne tilskud og egne indtægter.

§ 2-Formål
Slagteriets formål er at

 • Skabe og være et ambitiøst kulturelt produktionshus for erhverv og iværksætteri samt for frivillige, unge og/eller iværksættere med kunstnerisk og kulturelt sigte, for eks. gennem etablering, drift og udleje af værksteder, atelierer, studios og andre egnede fysiske facilite­ter, som understøtter kunstneriske og kulturelle produktionsmiljøer
 • Skabe og drive relevante partnerskaber med erhvervsmæssige og kunstnerisk/kulturelle aktører og institutioner for derved at understøtte og styrke kommunens styrkepositioner, herunder inden for kunstnerisk og idrætslig talentudvikling, uddannelse og erhverv og in­den for tværfagligt, innovativt og/eller kreativt iværksætteri
 • Styrke og understøtte udviklingen af den tidligere slagterigrund som en ny mangfoldig by­del i Holstebro som en innovativ indsats for kulturel og erhvervsmæssig udvikling
 • Være en aktiv aktør i det lokale kunst-og kulturliv gennem gennemførelse af/værtsskab for kulturelle aktiviteter i form af for eks. events, konferencer, markeder, koncerter, festi­valer, udstillinger m.v. 

§ 3 -Bestyrelsen
§ 3.1-Bestyrelsens sammensætning og konstituering
Slagteriet ledes af en bestyrelse, der har 5 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes således:

 • Formanden skal have en bred erfaring/indsigt i ledelse og fundraising, gerne erhvervet gennem opgaveløsning vedr. byggeri, produktion og/eller iværksætteri inden for kreative erhverv.
  Formanden udpeges af Holstebro Byråd, og valgperioden følger byrådsperioden.
 • Et medlem udpeges af Holstebro Byråd blandt dets midte. Valgperioden følger byrådsperi­oden
 • 3 medlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af Holstebro Byråd

  Valgperioden følger byrådsperioden.
  Samlet set skal det tilstræbes, at disse medlemmer repræsenterer indsigt i økonomi, le­delse og/eller jura; i iværksætter, i bygnings-og ejendomsudvikling med henblik på   drift og udlejning samt i kunstnerisk/kulturel produktion og afvikling.

Bestyrelsen kan beslutte at udvide sig med yderligere 1 medlem (selvsupplering), som kan under­støtte bestyrelsesarbejdet med en strategisk, bygningsmæssig og/eller kunstnerisk baggrund.

Valgperioden er 2 år.

Første gang udpeges alle medlemmer af Holstebro Byråd.

Bestyrelsen konstituerer sig med hensyn til næstformand

Genvalg kan finde sted.

Den daglige leder for Slagteriet er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemme­ret.

§ 3.2 – Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Slagteriets virksomhed, for den overordnede ledelse af Slagteriet, for den strategiske udvikling af institutionen, for økonomien (herunder budget og regnskab) samt for vedtægternes overholdelse.

Bestyrelsen skal sikre samarbejdet med eksterne partnere og skal sikre den løbende udvikling af institutionen.

Bestyrelsen

 • vedtager budgetter og regnskaber for institutionen
 • antager revisor
 • godkender retningslinjer for økonomiske principper

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, der skal godkendes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen følger i sit arbejde Kulturministeriets anbefalinger i publikationen “God ledelse i selv­ejende kulturinstitutioner.” (nyeste udg. 20xx)

§ 3.3 – Møder, indkaldelse, protokol m.v.
Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt.

Disse indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

Såfremt halvdelen af bestyrelsen begærer det, skal der afholdes bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og vedlagt forslag til dagsorden.

Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringens modtagelse.

Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde. Ind kaldelsen skal være skriftlig og vedlagt begrun­det dagsorden.

Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede

Bestyrelsen træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Kopi af dagsordner og referater fra bestyrelsens møder sendes til Holstebro Kommune, Kultur og Erhverv til orientering i forbindelse med hvert møde.

§ 3.4-Ansættelse og afskedigelse af daglig leder
Bestyrelsen ansætter institutionens ledelse.

Ledelsen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretariat.

Bestyrelsen udarbejder stillingsbeskrivelser for ledelsen.

§ 4 Daglig ledelse
§ 4.1 -Ledelsens opgaver og ansvar
Ledelsen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af Slagteriet og har inden for de af bestyrel­sen udstukne rammer ansvaret for Slagteriets samlede virksomhed, såvel den drifts- som den strategisk udviklingsmæssige.

Den daglige ledelse skal sikre fremdrift og udvikling af institutionen Slagteriet.

Ledelse er ansvarlig for den daglige drift, herunder for overholdelse af budget og udarbejdelse af retvisende regnskab samt for forvaltningen af indtægter og udgifter, som vedrører Slagteriets virksomhed.

Den nærmere opgave- og kompetenceportefølje fastlægges i stillingsbeskrivelsen m.v. for ledel­sen.

Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/ budgetkommentarer har ledelsen dispositionsret, og skal godkende udgifts- og indtægtsbilag (attestere).

§ 4.2 Ansættelse og afskedigelse af personale
Den daglige ledelse ansætter og afskediger institutionens øvrige personale.

§ 5-Økonomi
§ 5.1 – Finansiering
Økonomiske midler og tilskud, som søges hjem til institutionen, forvaltes af bestyrelsen i overens­stemmelse med tilskudsyders bestemmelser.

§ 5.2. -Budget, regnskab og revision
Slagteriets virksomhed gennemføres med egne indtægter, tilskud fra offentlige myndigheder, pri­vate fonde m.v.

Ledelsen udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen.

Det bestyrelses-godkendte budget skal fremsendes til orientering i Holstebro Kommune senest 2 måneder inden budgetårets start.

Slagteriets regnskabsår følger kalenderåret.

Driftsregnskab og ledelsesberetning udarbejdes og forsynes med revisorpåtegning af statsautori­seret eller registreret revisor.

Regnskabet skal efter godkendelse i bestyrelsen påtegnes af alle bestyrelsesmedlemmer og insti­tutionens daglige leder.

Regnskabet skal indsendes til godkendelse i Holstebro Kommune senest 5 måneder efter regn­skabsårets afslutning, dvs. senest den 1. juni.

Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltning af Slagteriets formue.

§ 5.3 – Tegningsret og hæftelse
Ledelsen tegner Slagteriet på grundlag af bestyrelsesgodkendte retningslinjer for økonomiske principper.

I alle tilfælde tegnes Slagteriet af formanden for bestyrelsen og ledelsen i forening eller af næst­formanden og ledelsen i forening.

Ved ledelsens forfald tegnes Slagteriet af formanden og næstformanden i forening.

§ 5.4- Institutionens aktiver og deres forvaltning
Slagteriet hæfter med sin formue alene for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt har påtaget eller pådrager Slagteriet.

Slagteriets midler må alene anvendes til formål, der er i overensstemmelse med den til enhver tid godkendte vedtægt og det af bestyrelsen udarbejdede kasse- og regnskabsregulativ, som skal leve op til Holstebro Kommunes regler.

§ 6 – Vedtægter og vedtægtsændringer
Ændringer i Slagteriets vedtægter kan kun ske, når det vedtages af bestyrelsen i 2 på hinanden føl­gende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.

Vedtægtsændringer skal godkendes af et flertal af den samlede bestyrelse.

Vedtægtsændringer skal godkendes af byrådet i Holstebro Kommune for at være gældende.

§ 7 – Institutionens opløsning
Beslutning om indstilling af drift eller opløsning af Slagteriet skal vedtages af bestyrelsen på 2 hin­anden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.

Beslutningen skal tiltrædes af et flertal af den samlede bestyrelse

Beslutning om indstilling af drift eller opløsning skal godkendes af byrådet i Holstebro Kommune.

Ved beslutning om indstilling af drift eller om opløsning af Slagteriet udarbejdes der ved Slagte­rets revisor en status over Slagteriets økonomiske forhold og formue.

Viser denne opgørelse, at der forekommer en nettoformue, når alle kreditorer er betalt, anvendes nettoformuen efter beslutning i byrådet i Holstebro Kommune til beslægtede formål.

Bestyrelsen skal ved Slagteriets opløsning fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af akti­ver og passiver er tilendebragt.

§ 8 – Ikrafttræden og underskrifter
Nærværende vedtægter er gældende, når de er godkendt af byrådet i Holstebro Kommune.

 

Bliv frivillig

Kunne du tænke dig at blive frivillig på Slagteriet, så har du flere muligheder. Kontakt os og hør hvordan.

Kontakt